De natuur van de kust - Evert Jan Lammerts

De natuur van de kustKoop dit boek bij  Managementboek.nl
Koop dit boek bij  bol.com
Titel

De natuur van de kust

Auteur
ISBN

9789082043686

Recentie

Zeekering en natuurbeheer werden tot voor kort als activiteiten beschouwd die niet of nauwelijks met elkaar te verenigen waren. Tegenwoordig zijn er echter goede kansen om waterkering langs de Nederlandse kust te combineren met het toelaten en zelfs stimuleren van de natuurlijke werking van wind, zand en water.
Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw is men langs de Nederlandse kust over gegaan tot het toepassen van nieuwe vormen van kustbeheer. In plaats van het voortdurend vastleggen van stuivend zand in zeerepen
en achterliggende duinen wordt sindsdien zand gewonnen uit het kustfundament beneden de 20 meter-dieptelijn en vervolgens gedeponeerd op de vooroever of het droge strand. Deze zogeheten zandsuppleties hebben het planten van Helm en plaatsen van schermen in de zeereep bijna volledig vervangen. Deze verandering in kustbeheer heeft gemiddeld langs de Nederlandse kust geleid tot een omslag van langdurige afslag naar recente aangroei. Omdat er binnen deze omslag naast depositie van vers zand ook lokaal en/of tijdelijk erosie blijft voorkomen neemt de variatie in vormenrijkdom van zeerepen en voorduinen langs onze kust duidelijk toe.
Vanuit het natuurbeheer wil men graag meer dynamiek (verstuiving en zout-water invloed) realiseren in de duinen en kwelders. De begroeiingen zijn hier de laatste tientallen jaren steeds hoger en dichter geworden.
Er hebben zich meer struwelen en dichte en eentonige grasmassa's ontwikkeld waaruit geleidelijk de typische kustplanten en -dieren zijn verdreven. Door duinhellingen, duinvalleien en stuifkuilen af en uit te graven creëert men nu kunstmatig weer kaal zand in de kust om meer ruimte te geven aan de ontwikkeling van verschillende typen overgangen met hoge biodiversiteit, bijvoorbeeld van zoet naar zout, van droog naar nat en van zand naar slib.
Dit boek gaat over het huidige en toekomstige natuurbeheer van de zandige kust in relatie tot de zeekerende functie, met een visie waarin de door het OBN-deskundigenteam Duin en Kust vergaarde kennis over kustecosystemen geïntegreerd is.

Een goed leesbaar en rijk geïllustreerd boek,
dat wetenschappelijke kennis voor een breed publiek toegankelijk maakt.
Onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd
is in kustbeheer!

Categorieën

Beoordeling

De natuur van de kust door Evert Jan Lammerts is beoordeeld met 0 ster(ren) gebaseerd op 0 beoordeling(en)
 
Bestel Evert Jan Lammerts - De natuur van de kust

Bestel het managementboek van Evert Jan Lammerts - De natuur van de kust© 2009 - 2018